Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1634/KH-STTTT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyển dụng viên chức năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

Đính kèm: