Giới thiệu

          Ngày 12 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định số 1150/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bến Tre, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở tiếp nhận Trung tâm Tích hợp dữ liệu từ Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ để giao dịch.
          Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẾN TRE
          Tên tiếng Anh: BENTRE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CENTER. (Tên viết tắt: ICTBENTRE)
          Trụ sở của Trung tâm: đặt tại tầng 14 số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
          Điện thoại: 0275.3554949 - 3554959    Fax: 0275.3554969
          Email: ictbentre@bentre.gov.vn          Website: ictbentre.vn
 
1. Chức năng:
        Tổ chức thực hiện các ứng dụng và phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông; quản lý và duy trì hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu, mạng diện rộng của tỉnh; tiếp nhận và phát triển, chuyển giao công nghệ (bao gồm công nghệ phần mềm và nội dung số)
2. Nhiệm vụ:
2.1 Hoạt động phục vụ công ích
        a) Quản lý và duy trì hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu, mạng diện rộng (WAN) của tỉnh:
        Quản lý, vận hành đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt các thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL), mạng diện rộng (WAN) nhằm đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai các ứng dụng tin học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảm bảo duy trì thông suốt các kết nối giữa Trung tâm THDL, mạng diện rộng (WAN) (bao gồm mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước), mạng Internet và thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo đảm các hệ thống an toàn và bảo mật theo quy định của pháp luật.
        Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng phần cứng, phần mềm tại Trung tâm THDL và mạng diện rộng (WAN) đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng tin học theo kế hoạch chung của Chính phủ và của tỉnh.
        b) Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ công ích về công nghệ thông tin và truyền thông theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.
        c) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông.
        d) Thực hiện các chức năng Trung tâm an ninh mạng của tỉnh, phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khần cấp máy tính Việt Nam trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
        e) Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
        f) Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc xây dựng, quản lý hạ tầng mạng tin học, hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu nhằm đầy mạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
        g) Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.
2.2. Hoạt động kinh doanh
        a) Cung cấp giải pháp và dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông.
        b) Cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phần mềm và nội dung thông tin số.
        c) Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
        d) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.