Cung cấp giải pháp và dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông
 
 
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phần mềm và nội dung thông tin số
Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật
 
line
Đăng kí nhận Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bến Tre RSS