Quản Trị Hệ Thống Mạng Mã Nguồn Mở Linux

1.  Mục tiêu khóa học:
Tất cả các khóa học tại Athena đều nhắm đến mục tiêu truyền đạt cho tất cả các học viên những kiến thức được sử dụng trong thực tế. Và chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX.
2.  Kiến thức đạt được:
Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng :
- Tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source. Học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
- Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
- Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux).
- Bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở.
- Có đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ  Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) có giá trị toàn cầu. 
3.  Phương pháp và điều kiện học tập:
- Phương pháp học lý thuyết phối hợp với thực hành tại phòng lab theo hướng dẫn của giáo viên.
- Các bài học được cụ thể hóa thành các tình huống thực tế để bạn biết cách áp dụng.
- Cuối khoá, học viên tham gia nghiên cứu đề tài theo nhóm dưới sự hướng dẫn và phản biện của giáo viên và đây là cơ hội để bạn đào sâu nghiên cứu từng vấn đề chi tiết.
- Đặc biệt, học viên được tặng máy chủ ảo VPS để thực hành trong quá trình học.
4.  Chứng chỉ quốc tế:
- Sau khi hoàn tất chương trình học bạn sẽ được ôn tập, thi thử trên hệ thống thi giả lập của TT Athena để có thể làm quen với kỳ thi quốc tế. Sau đó bạn sẽ thi tại các trung tâm VUE hoặc Prometric.
- Để đạt được văn bằng Junior Level Linux Professional (LPIC-1) thí sinh cần vượt qua 2 môn thi là: 117-101, 117-102.
- Để đạt được văn bằng Advanced Level Linux Professional(LPIC-2) thí sinh đã có LPIC-1 cần vượt 2 môn thi là: 117-201, 117-202.
5.  Điều kiện theo học:
Đam mê và đã có kiến thức quản trị mạng căn bản.
6.  Thời lượng và thời gian:
- Thời lượng:
+ Khóa Linux LPI-1: 2 tháng, 1 tuần 2 buổi, 3 giờ/ buổi.
+ Khóa Linux LPI-2: 2 tháng, 1 tuần 1 buổi, 3 giờ/buổi.
-  Thời gian học:
+ Khóa Linux LPI-1: ca chiều (14h-17h), ca tối (18h-21h), thứ 2-6.
+ Khóa Linux LPI-2: ca chiều (14h-17h), ca tối (18h-21h), thứ 4
7.   Học phí:
+ Khóa Linux LPI-1: 2.000.000 VNĐ.
+ Khóa Linux LPI-2: 2.500.000 VNĐ.
8.  Nội dung và chương trình đào tạo
Chương trình được xây dựng theo giáo trình của LPI và các tài liệu bổ sung khác, chia làm 2 cấp độ:
- Level 1 cơ bản: Junior Level Linux Professional (LPIC-1): Quản trị mạng và hệ thống
- Level 2 nâng cao: Advanced Level Linux
Level 1  Level 2
PART 1: INSTALLING LINUX AS A SERVER
Chapter 1: Introduction to Linux
- Operating Systems
- The Linux Operating System
- The History of Linux 
- Linux Distributions
- Common Uses of Linux
PART 3: INTRANET SERVICES
Chapter 15: Network Configuration
- Basic Networking Configuration
- Advanced Network Configuration and Troubleshooting
Chapter 2: Installing Linux
- Design hard disk layout
- Install a boot manager
Chapter 16: Core System Services
- Configuring and Using the 
xinetd Process
- Enabling and Disabling 
Services
Chapter 3: Installing Software
- Make and Install Programs from Source
- Manage Shared Libraries
- Use Debian Package Management
- Use Red Hat Package Manager (RPM)
Chapter 17: Network File Systems (NFS)
- Install and Configuring NFS
- NFS Server Security
PART 2: SINGLE HOST ADMINISTRATION
Chapter 4: The Command Line Process Text Streams Using Filters
- Perform Basic File Management
- Use Streams, Pipes, and Redirects
- Create, Monitor, and Kill Processes
- Modify Process Execution Priorities
- Search Text Files Using Regular Expressions
- Perform Basic File Editing Operations Using vi
- Other Common Text Editors
Chapter 18: Samba
- Understand the Mechanics of SMB
- Install Samba
- Perform Samba Administration 
Chapter 5: Devices, Linux Filesystems, and the Filesystem Hierarchy Standard
- Create partitions and filesystems
- Maintain the integrity of filesystems
- Control Filesystem Mounting and Unmounting
- Use File Permissions to Control Access to Files
- Manage file ownership
- Managing disk quota
- Create and Change Hard and Symbolic Links
- Find system files and place files in the correct location
Chapter 19: LDAP
- Install and Configuring OpenLdap
- OpenLdap Server Security
Chapter 6: The X Window System
- Install and Configure X11
- Setup a Display Manager
- Install and Customize a Window Manager Environment
Chapter 20: DHCP
- Install and Configuring DHCP Server
- Using DHCP Clients
Chapter 7: Boot, Initialization, Shutdown, and Runlevels
- Boot the System
- Change Runlevels and Shut Down or Reboot System
Chapter 21: The Secure Shell (SSH)
- Installation and Configuration openssh
- Generating and Using Keys
- ssh-agent
Chapter 8: Shells, Scripting, Programming, and Compiling
- Customize and Use the Shell Environment
- Customize or Write Simple Scripts
PART 4: INTERNET SERVICES AND SECURITY
Chapter 22: Setting Up Domain Name System (DNS)
- Understanding Domain Name System
- Installing DNS Server
- Configure DNS on Linux
- Primary Master Name Server
- Secondary Slave Name Server 
- Caching-Only Name Server
Chapter 9: Administrative Tasks
- Manage Users and Group Accounts and Related System Files
- Tune the User Environment and System Environment Variables
- Configure and Use System Log Files to Meet Administrative and Security Needs
- Automate System Administration Tasks by Scheduling Jobs to Run in the Future
- Maintain System Time
Chapter 23: FTP
- Set Up vsftp
- Configure vsftpd
- Securing FTP Servers
Chapter 10: Linux Kernel
- Manage/Query Kernel and Kernel Modules at Runtime
- Reconfigure, Build, and Install a Custom Kernel and Kernel Modules
- Kernel Components
- Compiling a Kernel
- Patching a Kernel
- Customizing a Kernel
Chapter 24: Setting Up Your Web Server Using Apache
- Implementing a Web Server
- Installing Apache
- Configuring Apache
Chapter 11: System Startup
- Customizing Syste and Boot Processes
- System Recovery
Chapter 25: Setting Up Squid Proxy Server
- Understanding Squid Proxy Server
- Installing Squid Proxy Server
- Configure Squid Proxy Server
Chapter 12: File system
- Operating the Linux Filesystem
- Maintaining a Linux Filesystem
- Creating and Configuring Filesystem Options
Chapter 26: Setting up Mail Server
- Understanding Mail Server (SMTP & POP3)
- Installing Mail Server
- Configure SMTP Gateway Mail Server
- Configure POP3 & IMAP
Chapter 13: Hardware
- Configuring RAID
- Adding New Hardware
- Software and Kernel Configuration
Chapter 27: Configuring the Linux Firewall:IPTables & Shorewall.
- Introduction
- Iptables (Netfilter)
- Building Firewall (Shorewall)
- Firewall Log monitor
Chapter 14: 
Troubleshooting
- Creating Recovery Disks
- Identifying Boot Stages
- Troubleshooting 
Bootloaders
 - General Troubleshooting
 - Troubleshooting System 
Resources
 - Troubleshooting 
Environment Configurations
Chapter 28:  Security
- Perform Security Administration Tasks
- Set Up Host Security
- Set Up User-level Security
  Chapter 29:  IDS
- Understanding Snort
- Installing Snort Server
- Configure Snort Server

9.  Hình thức học:

  • Học Mọi lúc, mọi nơi bằng hình thức Online qua Internet , kết nối trực tiếp với giảng viên qua skype , teamviewer
  • Trung tâm Athena sẽ cung cấp phần mềm, hệ thống server trên cloud để học viên có thể thực hành được tốt nhất

10.  Liên hệ đăng ký tại:

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền Thông tỉnh Bến Tre
  • Địa chỉ: 45 Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
  • Điện thoại : (075) 355. 49.49 - (075) 355.49.59